Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn a pharchu eich preifatrwydd

Mae’r polisi hwn yn nodi’r sail y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych chi, neu a ddarperir gennych i ni, yn cael ei brosesu gennym ni neu Drydydd Parti ar ein rhan. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion ynglŷn â’ch data personol a sut y byddwn yn ei drin.

Mae’r rheolau ar brosesu data personol wedi’u nodi yn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (y “GDPR”).

Pwy ydym ni?

O dan y ddeddfwriaeth Meadow Estates 1 a 2 Ltd yw’r rheolydd data. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n penderfynu sut mae eich data personol yn cael ei brosesu ac at ba ddibenion. Ein manylion cyswllt yw:

Dôl yr Eryrod WrecsamLL13 8DG

Ar gyfer materion data y prosesydd data yw LSH.

Pwrpas(au) prosesu eich data personol

Rydym yn defnyddio eich data personol at y dibenion canlynol:

Anfon gwybodaeth farchnata atoch trwy amrywiol sianeli gan gynnwys e-bost, SMS, post neu ffôn, gan gynnwys anfon hysbysiadau o gynhyrchion newydd, cynigion arbennig a deunyddiau marchnata eraill i wella a chefnogi’ch perthynas â Dôl yr Eryrod. Byddwn yn defnyddio’r data hwn yn unol ag unrhyw ddewisiadau a ddewiswyd gennych, naill ai ar sail cydsyniad (pan ofynnir amdano) neu fuddiannau cyfreithlon lle nad ydych wedi gwrthwynebu derbyn gwybodaeth o’r fath.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich data er ein buddiannau cyfreithlon ein hunain, sy’n cynnwys:

 • anfon arolygon atoch neu weithgareddau Ymchwil Marchnata ategol atoch mewn ffyrdd eraill i’n helpu i wella ein gwasanaethau a deall ein cwsmeriaid yn well;
 • caniatáu i chi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan ddewiswch wneud hynny;
 • sicrhau bod cynnwys o’n sianeli digidol yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac i’ch cyfrifiadur/ffôn clyfar a/neu dabled;
 • caniatáu i ni ymchwilio ac ymateb i unrhyw faterion neu ohebiaeth a dderbynnir;
 • gweinyddu eich cyfrif ar-lein ac unrhyw hyrwyddiad neu gystadleuaeth rydych chi wedi cystadlu ynddynt;
 • eich hysbysu am newidiadau i’n gwasanaethau.

Credwn fod cyfiawnhad dros y buddiannau hyn gan ei bod yn gwbl ddewisol i chi gofrestru, cymryd rhan neu ddarparu Data Personol i ni fel arall yn y sefyllfaoedd uchod. Byddwch yn gallu gwrthwynebu’r prosesu hwn ar unrhyw adeg.

Y categorïau o ddata personol dan sylw

Gan gyfeirio at y categorïau o ddata personol a gwmpesir o dan y rheoliad, rydym yn prosesu’r categorïau canlynol o’ch data:

 • Gwybodaeth am Ddyfais a Gwefan – Pan ddefnyddiwch gyfrifiadur, tabled, ffôn clyfar neu ddyfais arall i gael mynediad i’n gwefannau, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am y ddyfais a sut rydych chi’n ei defnyddio.
 • Gall y wybodaeth hon gynnwys y math o ddyfais, eich system weithredu, eich porwr (er enghraifft, a wnaethoch chi ddefnyddio Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome neu borwr arall), eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd, eich enw parth, eich cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), dynodydd eich dyfais (neu UDID), y dyddiad a’r amser y gwnaethoch gyrchu ein gwasanaeth, y wefan a’ch cyfeiriodd at ein gwefan, y tudalennau gwe y gwnaethoch ofyn amdanynt, dyddiad ac amser y ceisiadau hynny, a phwnc yr hysbysebion rydych chi’n clicio neu’n sgrolio drostynt. I gasglu’r wybodaeth hon, rydym yn defnyddio cwcis, bannau a thechnolegau tebyg.

Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?

 • Buddiannau cyfreithlon: mae gwybodaeth yn cael ei phrosesu fel rhan o fuddiannau cyfreithlon sy’n cynnwys: rheoli optio allan o gyfathrebu, proffilio, marchnata uniongyrchol, monitro, dadansoddeg gwe, a gwasanaethau craidd eraill a ddarperir gan y rheolydd data.
 • Cydsyniad: pan fyddwn yn prosesu gwybodaeth o dan gydsyniad byddwn yn ceisio eich cydsyniad clir a diamwys cyn prosesu eich data.

Rhannu eich data personol

Bydd eich data personol yn cael ei drin fel rhywbeth hollol gyfrinachol a bydd yn cael ei rannu â Thrydydd Parti yn unig yn ôl yr angen ar gyfer prosesu ac o dan gytundeb.

Pa mor hir ydym yn cadw eich data personol?

Byddwn yn cadw gwybodaeth am gyfnod rhesymol o amser er mwyn cyflawni’r dibenion a restrir uchod.

Dim ond cyhyd ag y bo angen yr ydym yn cadw eich gwybodaeth. Yn gyffredinol, rydym yn cadw gwybodaeth bersonol am 7 mlynedd ar ôl y cyswllt diwethaf â chi. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i gadw gwybodaeth yn hirach os ydym yn teimlo bod hyn er budd cyfreithlon Meadow Estates 1 a 2 Ltd.

Darparu eich data personol i ni

Nid ydych o dan unrhyw ofyniad na rhwymedigaeth statudol na chytundebol i ddarparu eich data personol i ni, ond bydd methu â gwneud hynny yn arwain at y canlyniadau canlynol:

Ni fyddwch yn derbyn unrhyw gynigion arbennig na gwahoddiadau digwyddiadau gan Meadow Estates 1 a 2 Ltd.

Eich hawliau a’ch data personol

Oni bai eich bod yn destun eithriad o dan y GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’ch data personol:

 • Yr hawl i ofyn am gopi o’r data personol sydd gennym amdanoch chi;
 • Yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata personol os canfyddir ei fod yn anghywir neu wedi dyddio;
 • Yr hawl i ofyn am ddileu eich data personol lle nad oes angen cadw data o’r fath mwyach;
 • Yr hawl i dynnu eich caniatâd i’r prosesu yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Yr hawl i ofyn i ni ddarparu eich data personol i chi a lle bo hynny’n bosibl, i drosglwyddo’r data hwnnw’n uniongyrchol i reolydd data arall (a elwir yn hawl i gludadwyedd data), (lle bo hynny’n berthnasol, h.y. lle mae’r prosesu wedi’i seilio ar gydsyniad neu lle mae’n angenrheidiol ar gyfer perfformio contract gyda gwrthrych y data a lle mae’r rheolydd data yn prosesu’r data trwy ddulliau awtomataidd);
 • Yr hawl, lle mae anghydfod mewn perthynas â chywirdeb neu brosesu eich data personol, i ofyn am gyfyngiad ar brosesu pellach;
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol, (lle bo hynny’n berthnasol h.y. pan fo prosesu yn seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon (neu gyflawni tasg er budd y cyhoedd/arfer awdurdod swyddogol); marchnata a phrosesu uniongyrchol at ddibenion gwyddonol/ymchwil hanesyddol ac ystadegau).

Gwneud Penderfyniadau Awtomataidd

Nid ydym yn defnyddio unrhyw fath o wneud penderfyniadau awtomataidd yn ein busnes.

Preifatrwydd Plant

Nid ydym yn ceisio casglu Gwybodaeth Bersonol am blant trwy’r wefan hon ac rydym wedi ymrwymo i amddiffyn preifatrwydd ymwelwyr o dan 18 oed. Dylai rhieni oruchwylio gweithgareddau ar-lein eu plant ac ystyried y defnydd o offer sydd ar gael gan ddarparwyr gwasanaethau a meddalwedd ar-lein er mwyn i helpu i ddarparu amgylcheddau rhyngrwyd sy’n addas i blant.

Prosesu pellach

Os ydym am ddefnyddio eich data personol at bwrpas newydd, nad yw’n dod o dan yr Hysbysiad Preifatrwydd Data hwn, yna byddwn yn rhoi hysbysiad newydd i chi yn esbonio’r defnydd newydd hwn cyn dechrau’r prosesu a nodi’r dibenion a’r amodau prosesu perthnasol.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

yddwn yn diweddaru’r datganiad hwn o bryd i’w gilydd felly rydym yn awgrymu eich bod yn adolygu’r datganiad hwn yn rheolaidd. Pan fyddwn yn cael newidiadau sylweddol i’n datganiad preifatrwydd byddwn yn ceisio eich hysbysu’n uniongyrchol am y newidiadau hyn.

Beth sy'n Newydd?

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion a digwyddiadau yn Nôl yr Eryrod trwy danysgrifio i'n e-Gylchlythyr!